Foreningens vedtægter

Træskibsforeningen Faaborg • Formål og vedtægter

§1 Foreningens navn er ”Træskibsforeningen Faaborg” og har hjemsted i Faaborg.

§2 Foreningens formål:

 • Erhvervelse af et bevaringsværdigt skib og efterfølgende drift, vedligeholdelse og løbende renovering af skibet.
 • at vedligeholde historiske håndværk og traditioner
 • at fremme forståelse for, at maritim kulturarv er en integreret del af nutidens samfund og søfart.
 • starte og drive en fast historisk rutefart i sommerperioden mellem Faaborg og øerne i det sydfynske øhav.
 • At være medvirkende til et stærkt og frugtbart træskibsmiljø i forbindelse med træskibspladsen og den kommende træskibshavn i Faaborg.

§3 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Man kan deltage aktivt såvel som passivt.

Ønsker man at forstærke sit tilhørsforhold til ”Træskibsforeningen Faaborg” kan man vælge at tilkøbe en ”skibsanpart”, der fungerer som et støttebevis på 500,- eller 1000,- kr. med de fordele dette vil give.

§4 Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Hvis et medlem skylder kontingent for et år, bliver vedkommende udelukket af foreningen. Et medlem kan ikke optages på ny før gælden er betalt.

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle betalende medlemmer har stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ultimo marts. Medlemmerne indkaldes til denne med mindst to ugers varsel.

§6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsender en skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Indkaldelse sker også med mindst to ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest en uge  før generalforsamlingens afholdelse. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget og kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Eventuelt

§7 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand og kasserer samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen ved simpelt stemmeflertal. Det ene år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og næste år 2 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger ligeledes en revisor samt en revisorsuppleant begge for et år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 bestyrelsessuppleanter der gerne må deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret. Disse vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ved frafald p.g.a. sygdom ell. lign. supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed til førstkommende generalforsamling.

§8 Foreningens medlemmer betaler kontingent. Dette er fastsat for det første år til 100,- kr/år og kan reguleres af efterfølgende generalforsamlinger. Kassereren opkræver kontingentet.

§9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte dette findes nødvendigt – eller når tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder forhandlingerne ved møderne.

§10 Kassereren fører regnskabet over foreningens drift, og sørger for at foreningens midler indsættes i pengeinstitut på specielt oprettede foreningskonti. Beløb kan kun hæves ved underskrift af formanden eller ved underskrift af kassereren. Regnskabsåret er 1/1 – 31/12

Indtægter fra salg af ”skibsanparter” indsættes på særskilt lukket konto i pengeinstitut, og er ikke disponible før et skib er købt, betalt og dermed i foreningens fælles eje.

Foreningens indtægter skaffes ved medlemskontingent, salg af støttebeviser, chartring af skibet til erhvervsliv og private, billetindtægter ved ø-sejlads, sponsorater, fondsmidler, salg af merchandise m.v.

§ 11 Formanden sørger for, at der udfærdiges et referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. og sørger for afvikling af foreningens korrespondance, evt. sammen med kasserer. Formanden sørger for, at udsendte skrivelser bliver kopieret og at kopierne sammen med modtagne skrivelser samt mødereferater opbevares i foreningens arkiv.

§12 Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for det på to generalforsamlinger, der indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst to måneders mellemrum. I tilfælde af denne forenings opløsning overgår foreningens midler til foreninger der har tilhørsforhold til Faaborg havn og eller træskibspladsen.

§13 Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningens kasserer har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for hæftelse.

Besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i Faaborg den 28-9-2016.